Kirkelige handlinger

Dåb

I en frimenighed er dåb og navngivning ikke flettet sammen på samme måde som i folkekirken.

Det er forældrenes ansvar at få barnet registreret i folkeregistret med navn forud for dåben, og derefter modtager man en fødsels- og navneattest, der er barnets officielle dokument med borgerlig gyldighed.

Der kan altså ikke foretages dåb i Vesterhavskirken, før der foreligger en personattest/navneattest.
Undtaget er nøddåb.

Man får en fødsels- og navneattest på én af følgende to måder:

 1. På hjemmesiden:
  https://folkekirkensit.zendesk.com/hc/article_attachments/4410171687570/wNavngivning.pdf
  udskrives og udfyldes navneblanketten, som afleveres på kirkekontoret i bopælssognet.
 2. Udfyld navneblanket online på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning, hvorved sognet automatisk får besked og sender jer en fødsels- og navneattest.

Før dåb

Tidspunkt for dåben aftales i god tid med Vesterhavskirkens præst. Der aftales et tidspunkt til en dåbssamtale, hvor dåbsritualet gennemgås, og de praktiske ting omkring dåben aftales.

Ved dåbssamtalen forud for dåben, bedes forældrene aflevere følgende oplysninger, som bruges til at udfærdige en dåbsattest samt at registrere den kirkelige handling:

 • Barnets fulde navn, CPR-nr og fødested (sygehus)
 • Kopi af forældrenes dåbsattester og vielsesattest
 • Kopi af barnets navneattest
 • Fulde navne på faddere (mindst 2 døbte voksne). Fadderne har ingen juridiske forpligtelser, men er medansvarlige for at følge med i den døbtes oplæring i den kristne tro

Efter dåb

Er barnets forældre medlemmer af folkekirken og ønsker, at barnet ligeledes skal være det, skal forældrene efter dåben rette henvendelse til bopælssognet og anmode om, at barnet optages som medlem. Dåbsattesten medbringes til det lokale kirkekontor. Dåben bliver dermed registreret i sognets kirkebog.

Registrering og opbevaring af dåbsattest

Vesterhavskirken udsteder og opbevarer en kopi af dåbsattesten. Desuden registreres dåben i en elektronisk kirkebog. Begge dele føres af kirkebogsfører i Vesterhavskirken.

Dåbsattesten, såvel fysisk som elektronisk, opbevares til enhver tid sikkert. Det vil sige, at det fysiske eksemplar er låst inde, og den elektroniske del er beskyttet af adgangskode.

Skulle en dåbsattest være bortkommen, kan der på anmodning til kirkebogsfører udskrives en ny attest.

Oplæring

Efter dåben varetages oplæringen i den kristne tro af familien, fadderne og menigheden. Derfor opfordrer vi stærkt til, at børnene hjælpes til at deltage i klubberne og aktiviteterne i menigheden, og at forældrene deltager aktivt til gudstjenesterne.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

Konfirmation

Det er muligt at blive konfirmeret i Vesterhavskirken. Konfirmationen registreres i Vesterhavskirkens kirkebog.

En konfirmation skal aftales i god tid med Vesterhavskirkens præst, da det også indbefatter afklaring af konfirmationsforberedelsen. Som en fast del af konfirmationsforberedelsen, aftales et kort tilrettelagt forløb med præsten i Vesterhavskirken.

Konfirmationsforberedelsen kan foregå på følgende måder:

 • Der afholdes to konfirmandweekender pr. år i LM-Danmark for frimenighedskonfirmander, som konfirmanden kan tilmeldes og deltage i.
 • Der afholdes et 14 dages konfirmandkursus i skolernes sommerferie, på én af LM’s efterskoler, som konfirmanden kan tilmeldes og deltage på.
 • Der kan etableres et samarbejde med en nabo fri- eller valgmenighed, hvor en del af undervisningen vil kunne foretages lokalt.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

Nedenfor kan du se et sammendrag fra første gang vi afholdt konfirmation, tilbage i 2017.

Velsignelse af ægteskab

Vesterhavskirken har ikke vielsesmyndighed. Det er derfor ikke muligt at blive viet i Vesterhavskirken. Vielsen kan i stedet foregå i folkekirken eller på rådhuset.

Vesterhavskirken kan imidlertid godt afholde en højtidelighed, med en kirkelig velsignelse af ægteskabet, der allerede er indgået borgerligt på rådhuset.

Aftaler vedrørende ønsket om velsignelse i Vesterhavskirken, af det indgåede ægteskab, aftales med præsten i Vesterhavskirken.
Inden ægteskabet indgås, opfordrer Vesterhavskirken til at deltage i forlovelsessamtaler, som LM i Danmark tilbyder. Flere oplysninger findes på dlm.dk/lm-danmark/forlovelsessamtaler.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM’s hjemmeside.

Begravelse eller bisættelse

Hvad hjælper Vesterhavskirken med?

Hvis afdøde eller de pårørende ønsker, at Vesterhavskirken forestår begravelsen/bisættelsen, står præsten til rådighed med hjælp af praktisk og åndelig art.

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, skal præsten i sognet kontaktes for at aftale det videre forløb.
Efter at døden indtræffer kontaktes:

 • En bedemand, som hjælper med alt det praktiske omkring begravelsen/bisættelsen.
 • Præsten hjælper med alt det praktiske omkring planlægningen af begravelsen/bisættelsen ud fra Vesterhavskirken.

De pårørende, præsten og bedemanden vil i fællesskab planlægge forløbet.

Hvor kan højtideligheden foregå?

 • I Vesterhavskirken
 • Fra et kapel

Hvad koster det at blive begravet eller bisat?

Der er mange udgifter i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Der er blandt andet udgifter til bedemand og etablering af gravsted.

Hvis én af de kommunale kirkegårde – Gravlunden, Gormsgade, Novrup eller Jerne – bruges til begravelsen/bisættelsen, medfører dette ikke ekstra udgifter for ikke-medlemmer af folkekirken. Man betaler altså det samme som medlemmer af folkekirken gør. Priserne findes på kommunens hjemmeside.

Andre kirkegårde drives af folkekirken, og her betyder et ”ikke-medlemskab” en merudgift. Priserne fremgår af kirkernes hjemmesider. Alle frimenighedens medlemmer har ret til at blive begravet/bisat på folkekirkens kirkegård, i det sogn hvor de bor, uanset tilhørsforholdet til folkekirken.

Hvad kan du gøre på forhånd?

Hvis du ønsker at vide mere eller at planlægge en begravelse/bisættelse, så kontakt præsten eller en bedemand, som kan være behjælpelige med at få udfyldt ”Min sidste vilje”, og få planlagt hvordan og hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå. Det kan også være med til at skabe et økonomisk overblik over omkostninger i forbindelse med en begravelse/bisættelse.

Registrering

Uanset om man er medlem af folkekirken eller ej, så er begravelses-myndigheden det sogn, hvor afdøde boede.

Dødsdato og begravelse/bisættelse registreres i en elektronisk kirkebog i det sogn, hvor afdøde boede. Bedemanden indberetter dette til begravelses-myndigheden.

Vesterhavskirken følger ritualet, som ligger på LM´s hjemmeside.